Gizlilik Politikası

AZMİ PARLAR (“AŞMAHANE”)

KVKK BAŞVURU FORMU

 1. Başvuru Hakkının Kapsamı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili kişilere KVKK md. 11’de belirtilen kapsamda,Veri Sorumlusuna (“AŞMAHANE”) başvuru yaparak, kişisel verileri ile ilgili talepte bulunma hakkını vermiştir.

KVKK md. 11’e göre ilgili kişi, veri sorumlusuna başvurarak:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahiptir.

 1. Başvuru Yöntemi ve Şekli

İlgili kişi, KVKK md. 11’de sayılan haklarını kullanmak amacıyla, KVKK md. 13’e göre Aşmahane ’ye; bu başvurunun KVKK madde 13’te belirtilen başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılması gerekmektedir.  Gerek md. 13’te yer alan gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de[1] öngörülen hükümler ışığında, ilgili kişi Aşmahane’ye aşağıdaki yöntemlerle başvurusunu iletebilecektir.

Başvurunun kabul edilebilmesi için, TÜRKÇE dilinde yapılması gerekmektedir.

 • Yazılı Başvuru: İlgili kişi şahsen veya noter kanalı ile (Caddebostan Mah. Prof. Dr. Hulusi Behçet Cad. Arzu Apt. No:28 B Kadıköy/ İstanbul) adresine başvuru yapabilir.
 • Güvenli elektronik imza ile başvuru: İlgili kişi, Aşmahane’ye daha önce bildirdiği ve Aşmahane sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak, güvenli elektronik imza ile imzaladığı bir e-postayı (info@asmahane.com) adresine göndererek başvuru yapabilir.
 • Elektronik posta ile başvuru: İlgili kişi tarafından Aşmahane’ye daha önce bildirilen ve Aşmahane’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru yapılması mümkündür.
 • Başvurunun İçeriği

Başvurunun kabul edilebilmesi için;

 1. a) Ad, soyadve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

Talep edilen konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, Aşmahane’ye evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Aşmahane’ye ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

 1. Başvuruya cevap

Aşmahane, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Aşmahane, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder. Cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

Cevap yazısında;

 1. a) Aşmahane’ye ait bilgileri,
 2. b) Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarası,
 3. c) Talep konusu,

ç) Aşmahane’nin başvuruya ilişkin açıklamaları,

yer alacaktır.

Aşmahane, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde;

–  On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir,

– Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Aşmahane tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

BAŞVURUNUN KAPSAMI VE BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: 
T.C. Kimlik Numarası: 
Cep Telefonu Numarası: 
E-posta Adresi: 
Adresi: 
 
 
 1. Aşmahane ile olan ilişkinize ilişkin açıklamalarınızı yazınız (çevrimiçi ziyaretçi, ürün ve/veya hizmet talep eden kişi gibi):
 2. KVKK md. 11 kapsamında talebinizi, bilgi almak istediğiniz konuyu ayrıntıları ile belirtiniz:
 • Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.(Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

[1] http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm.

ÇEREZ POLİTİKASI

Aşmahane Çerezleri Ne İçin Kullanmaktadır?

Aşmahane çerezleri;

 • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/ mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
 1. Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
 2. Web sitesine/ mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • Aşmahane tarafından işletilen platformlara nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/ mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/ mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/ mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. Aşmahane, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye özel ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerikleri bir daha sunmaz.

Aşmahane  üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Aşmahane , Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr#infocollect Bunun yanı sıra Aşmahane, Google’ın sunmuş olduğu bir reklamcılık hizmeti olan Google Ads kullanmaktadır. Google Ads ile reklam veren kullanıcıların reklamları, aranan kelimeyle ilişkilendirilerek, Google arama sayfasında arama sonuçlarının en üstünde ve en altında yer almaktadır. Google Ads kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edebilirisiniz: https://policies.google.com/privacy Bunlarla birlikte, ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek amacıyla kullanılan Facebook çerezleri, Facebook hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi, Instagram ve diğer Facebook Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz kullanılır. Bu çerezler, Facebook’un Facebook ürünlerini size sunmasını veya kayıtlı/giriş yapmış olmanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dahilinde sizin hakkınızdaki bilgileri anlamayı sağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır. Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çerezler Nasıl Yönetilebilir?

Aşağıda açıklanan şekilde ve kullanılan internet tarayıcısına göre çerezler hakkında bilgi edinilebilir, izin verme yahut reddetme hakları kullanılabilir.

Google Chrome: Tarayıcının “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verilebilir veya çerezleri bloke edebilir.

Internet Explorer: Tarayıcının sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayarak ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimi gerçekleştirilebilir.

Mozilla Firefox: Tarayıcının sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesine, ardından. “Seçenekler” görseline tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezler yönetilebilir.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden çerezler yönetilebilir.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.orghttps://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, Aşmahane ’ye ait web sitesini ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Aşmahane  Ne Tür Çerezler Kullanmaktadır?

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri:Aşmahane web sitesinde ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanılmaktadır. Üçüncü taraf çerezleri yukarıda bahsi geçen ve işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Aşmahane web sitesinde ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

Çerez AdıSağlayıcıSaklamaAçıklamaÇerez Tipi
_gaGoogle Analytics   
NIDGoogle AdsTarayıcı Session Süresi BoyuncaKullanıcı session ID bilgisiSessionCookie
SIDGoogle AdsTarayıcı Session Süresi BoyuncaKullanıcı session ID bilgisiSessionCookie

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

AZMİ PARLAR’IN (“Aşmahane” veya “ŞİRKET”) Kanun’un öngördüğü ilkeler kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanun’dan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Kanun’a uygun bir şekilde düzenlenmiş olan işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“ilgili kişi”) erişimine sunulmaktadır.

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Aşmahane’nin;

 1. Kişisel verilerin toplandığı yöntemler ve hukuki sebepleri,
 2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (İlgili Kişi Kategorizasyonu),
 3. İlgili kişilerin hangi kategoride kişisel verilerinin işlendiği (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 4. İlgili kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanıldığı,
 5. Kişisel verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği,
 6. Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi makamlar ile gerçekleştirilen kişisel veri paylaşımı,
 7. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler
 8. Kişisel verilerin saklanma süreleri
 9. Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
 10. Çerez (Cookie) kullanımı ve yönetimi,
 11. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları,

ayrıntılı olarak belirtmektedir.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Aşmahane,  kişisel verileri doğrudan ilgili kişinin kendisinden, Web Sitesi, e-posta, sözleşmeler, başvurular, formlar, Web Siteleri’ndeki çerezler, Canlı Destek hattı, telefon ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak iş bu Politika’nın (d) maddesinde belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız
 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu
 1. İlgili Kişi Kategorizasyonu

Aşmahane, kişisel verilerini işlediği veri sahiplerini aşağıdaki şekilde gruplamakta olup, bu kişi gruplarının işbu politikada belirtilen süreç ve hukuki nedenler ışığında genişlemesi söz konusu olabilecektir.

 1. Ürün ve/veya Hizmet Alan Kişi (Üye Müşteri)
 2. Potansiyel Ürün ve/veya Hizmet Alıcısı (Çevrimiçi Ziyaretçi)
 • Tedarikçi Yetkilisi
 1. Tedarikçi Çalışanı
 2. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Noİlgili KişiVeri KategorisiÖrnek Veri Türleri
1.Ürün ve/veya Hizmet Alan Kişi (Üye Müşteri)Kimlik BilgisiAd-Soyad, TC Kimlik Numarası
İletişim BilgisiAdres (ev/iş), E-posta, Cep Telefonu, İş Telefonu, Posta Kodu, Gönderim Adres Detayları
Finansal BilgiVergi Dairesi, Vergi Numarası 
Müşteri İşlemFatura, Sevk İrsaliyesi
Hukuki İşlem ve Uyum BilgisiVerilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, Aşmahane tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
İşlem GüvenliğiIP adresi bilgileri, veri sorumlusuna ait internet sitesi giriş-çıkış bilgileri & şifre ve parola bilgileri
Pazarlama BilgisiÇerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
Görsel ve İşitsel KayıtlarCanlı Destek görüşme kayıtları
2Potansiyel Ürün ve/veya Hizmet Alıcısı (Çevrimiçi ziyaretçi)İşlem GüvenliğiIP adres bilgisi, Log Kayıtları
Görsel ve İşitsel KayıtlarCanlı Destek görüşme kayıtları
Pazarlama BilgisiÇerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
3Tedarikçi YetkilisiKimlik BilgisiAd-Soyad
İletişim BilgisiE-posta adresi, Cep/ İş Telefonu
Mesleki DeneyimUnvan, Meslek Bilgisi
Finansal BilgiBanka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Vergi Dairesi
4Tedarikçi ÇalışanıKimlik BilgisiAd-Soyad
İletişim BilgisiE-posta adresi, Cep/ İş Telefonu
Mesleki DeneyimUnvan, Meslek Bilgisi
Finansal BilgiBanka Hesap Bilgileri, Finansal Hareket Bilgileri, IBAN Numarası, Ödeme Bilgileri, Vergi Dairesi
 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, Aşmahane tarafından aşağıdaki amaçlar ile kullanılmaktadır;

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Hukuki Sorumlulukların Yerine Getirilmesi
 • İş ve Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetlenmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/ Hizmet Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermekteyiz. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız.

Bu kapsamda Üye Müşteri verilerine ait iletişim, kimlik ve müşteri işlem verileri, Üye Müşteri tarafından satın alınan Ürün’ün tarafına teslim edilebilmesi, lojistik hizmetlerin sağlanabilmesi ve ürüne ait faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Ürün’ün gönderilebilmesi için Üye Müşteri tarafından ödemenin gerçekleştirilebilmesi adına Aşmahanetedarikçisi ödeme altyapı sağlayıcısı ile Üye Müşteri’ye ait kimlik bilgileri paylaşılmak zorundadır. Bu kapsamda Aşmahane, Üye Müşteri’ye ait hiçbir kart bilgisini işlememekle birlikte buna ait yasal sorumluluğun tamamı veri sorumlusu tedarikçi ödeme altyapı sağlayıcısına aittir.

Web sitesi veya mobil site kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Potansiyel Müşteri ile beğeni ve tercihleri doğrultusunda iletişime geçilmesi amacıyla, çerez (cookie) hizmeti alınan yurt içi/yurt dışında bulunan tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Çevrimiçi Ziyaretçi’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Üye Müşteri ve Potansiyel Müşteri’ye ait kişisel veriler bilgi güvenliği kapsamında hizmet alınan tedarikçilerle; Üye Müşteri, Tedarikçi Yetkilisi ve Tedarikçi Çalışanına ait kişisel veriler hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar ve danışmanlarla; Tedarikçi Yetkilisi’ne ait finansal bilgiler ve kimlik bilgileri finansal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve ücret politikasının yürütülebilmesi açısından bankalarlapaylaşılmaktadır.

Üye Müşteri ve Potansiyel Müşteri’nin, Aşmahane’ye Whatsapp hattı üzerinden ulaşması halinde, Whatsapp platformunun yurt dışından sunulan bir hizmet olması dolayısıyla, kişisel verilerini yurt dışına göndermiş olacaktır. Üye Müşteri ve Potansiyel Müşteri, kişisel verilerini Whatsapp kullanmak suretiyle yurt dışına göndermek istememesi halinde, Aşmahane sunduğu diğer iletişim imkanlarını kullanabilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Resmi Makamlar ile Gerçekleştirilen Kişisel Veri Paylaşımı

Aşmahane tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verileriniz ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Aşmahane’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Aşmahane’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Aşmahane, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Aşmahane, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Aşmahane kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi ve mobil sitesi aracılığıyla Aşmahane’ye kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

Aşmahane işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil sitedeki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Web sitesi veya mobil sitede toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Aşmahane’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Aşmahane tarafından işletilen platformlara veya Aşmahane sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Aşmahane bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Aşmahane, işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza eder. Aşmahane Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası uyarınca saklama süreleri yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Veri TipiSaklama SüresiHukuki Dayanağı
Canlı Destek Görüşme Kayıtları3 yıl6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Müşteriye ait sözleşmesel kayıtlar10 yıl6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin Tüm Kayıtlar10 yıl6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
ÇerezlerEn fazla 540 gün 
Potansiyel Müşteri’lere İlişkin Trafik Bilgileri2 yıl5651 Sayılı Kanun
Tedarikçilere İlişkin Kişisel VerilerHukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl6102 Sayılı Kanun 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
 1. Veri Sahiplerinin Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla veya vermiş olduğunuz rızanızı geri almak üzere info@asmahane.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi aşağıdaki haklara sahiptir:  

(1) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(8) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Ayrıca, Aşmahane tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen “Başvuru Formu”’nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

 1. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

Aşmahane tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Aşmahane, web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Aşmahane tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Aşmahane bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Aşmahane tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Aşmahane tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Aşmahane, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Aşmahaneişbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, ilgili kişilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Sepetim (0 Ürünler)

Sepette Ürün Yok.

Aşmahane
Aşmahane
Merhaba Nasıl Yardımcı Olabiliriz?